შესყიდვების მართვა

კურსის ღირებულება - 1190 ლარი დღგ-ს გარეშე

შესყიდვები ორგანიზაციული მართვის მნიშვნელოვანი ნაწილია, რომელიც პირდაპირპროპორციულად უკავშირდება კომპანიის ფინანსურ პროცესებს. შესყიდვებზე მოდის კომპანიის კომერციული სტაბილურობისა და წარმატების მნიშვნელოვანი წილი.

სწორედ ამიტომ, გთავაზობთ კურსს, რომელიც საშუალებას მოგცემთ პრაქტიკაში გადაიტანოთ თეორიული ცოდნა, გაანალიზოთ თქვენი სამუშაო პროცესი, მიიღოთ კონკრეტული რეკომენდაციები და გააკეთოთ დასკვნები თქვენი კომპანიის შესყიდვების ორგანიზებასთან დაკავშირებით. წარმოდგენილი სავარჯიშოები, რომელიც ემყარება ადგილობრივ და საერთაშორისო გამოცდილებას, დაგეხმარებათ ეფექტურად და წარმატებულად მართოთ თქვენი გუნდი და საქმიანობა.

შესყიდვების მართვის ტრენინგი

ტრენინგი განკუთვნილია მათთვის, ვინც უშუალოდ ჩართულია შესყიდვებისა და ლოგისტიკურ პროცესებში ან მართავს შესყიდვების გუნდს. გეგმავს, ორგანიზებას უწევს და აკონტროლებს შესყიდვების პროცესს, როგორც ადგილობრივ, ასევე საერთაშორისო ბაზარზე. განკუთვნილია მათთვის, ვისი საქმიანობაც უკავშირდება მნიშვნელოვანი კომერციული პროცესების დაგეგმვას, მართვას და სტრატეგიული მოლაპარაკების პროცესებში ჩართულობას.

ტრენინგის უპირატესობები

ტრენინგი აგებულია პრაქტიკულ დავალებებზე და რეალურ ქეისებზე, რაც საშუალებას მოგცემთ გაიმყაროთ თეორიული ცოდნა და მიღებული პრაქტიკული სავარჯიშოებიდან თავად გამოიტანოთ თქვენთვის მნიშვნელოვანი დასკვნები.

1. პრაქტიკული სავარჯიშოები და დავალებები;

2. ქართული და საერთაშორისო რეალობიდან აღებული ქეისების ანალიზი;

3. შესყიდვებისა და გადაზიდვების სფეროს პრაქტიკოსი ტრენერები;

4. რეალური მოლაპარაკებები, რეალური შეცდომები და წარმატებები;

5. ინდივიდუალურად თქვენი საქმიანობისათვის მნიშვნელოვანი რეკომენდაციები.

პროგრამა მოიცავს

ექვსი შეხვედრის განმავლობაში თქვენ შეეხებით და გააანალიზებთ სრულ ლოგისტიკურ ციკლს, რომელიც მოიცავს ბაზრის კვლევას, ანალიზს, ტენდერების ორგანიზების სპეციფიკას. უშუალოდ ჩაერთვებით მოლაპარაკებებისა და ხელშეკრულებების გაფორმების პროცესში. მიმოიხილავთ გადაზიდვებთან, საბაჟო ტერმინალებთან და საწყობის მართვასთან დაკავშირებულ საკითხებს.

 • 1 შეხვედრა
    • შესყიდვების მართვის ციკლი და ძირითადი პრინციპები
    • ადამიანური რესურსი - პროცესი - დოკუმენტაცია
    • ბაზრის კვლევა და მომწოდებლებთან თანამშრომლობის სტრატეგია (SRM;SE)
    • შესყიდვის ტიპები - რისკები და უპირატესობები
    • "სამართლიანობის პრინციპი" შესყიდვებში
 • II შეხვედრა
    • საკომუნიკაციო სტრატეგია - Win-win თუ Win-lose
    • ვერბალური და არავერბალური კომუნიკაცია
    • წარმატებული მოლაპარაკების ძირითადი პრინციპები
    • რა ასპექტებით ვიღებთ გადაწყვეტილებას - ემოცია და ლოგიკა
    • შესყიდვის დროს დაშვებული შეცდომები
 • III შეხვედრა
    • კოლეგა თუ კლიენტი - ურთიერთობა გადამზიდავებთან და ექსპედიტორებთან
    • საქონლის ტვირთად გარდაქმნა - რას ნიშნავს ტვირთის დამუშავება და გამზადება ტრანსპორტირებისთვის
    • ტექნიკური საკითხები - შესყიდვების პროცედურების სწორი დაგეგმვა და დოკუმენტაციის წარმოება
    • როგორ ავიცილოთ თავიდან დამატებითი ხარჯები და შეთანხმებული ფასის ცვლილება
    • დამალული ნაღმები - პრაქტიკული მაგალითები
 • IV შეხვედრა
    • კატეგორიის მენეჯმენტის მიმოხილვა - პროცესი მოლაპარაკებიდან მოლაპარაკებამდე
    • შესყიდვები და გაყიდვები როგორც ერთიანი ბიზნეს პროცესი - გასავლელი 15 საფეხური
    • კატეგორიის მართვის ეფექტურობის განმსაზღვრელი კრიტერიუმები და მათი მნიშვნელობა ბიზნეს პროცესში
    • მარაგების მართვის მიმოხილვა: მოწოდების ჯაჭვი, ეფექტური მარაგები, მარაგების უწყვეტობა, ოვერსტოკი, დეფიციტი
    • კომპანიის დონეზე მარაგების ბრუნვადობის კოეფიციენტის გამოთვლა
 • V შეხვედრა
    • ფასწარმოქმნა
    • მარჟინალობა, მისი სტრატეგიული განსაზღვრა კატეგორიისა თუ პროდუქტის სასიცოცხლო ციკლში
    • კატეგორიაში შემავალი პროდუქტის საფასო სეგმენტაცია
    • კატეგორიის მართვის სამოქმედო მატრიცა ABC ანალიზი
    • საფასო პოზიციონირება ბაზარზე
    • ჩადებული ინვესტიციის უკუგება და ბრუნვადობა
    • ფულის ღირებულების მართვა და ამ ინსტრუმენტის გამოყენება კატეგორიის მართვაში
 • VI შეხვედრა
    • ხელშეკრულება - გადახდის პირობები და საბანკო ინსტრუმენტები
    • საბანკო გარანტია და აკრედიტივი
    • საგარანტიო ვადა და რეკლამაცია
    • კომერციული პირობების შეთანხმების სპეციფიკა ადგილობრივ და საერთაშორისო შესყიდვებში
ეკატერინე თავთავაძე
ეკატერინე თავთავაძე
პარტნიორი ტრენერი